OBIADY W SZKOLE

obiady.jpg

KOMUNIKAT NR 40/2016

DYREKTORA

ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 7 W GDAŃSKU

z dnia 19 grudnia 2016 r.

w sprawie obowiązku zawarcia umowy o korzystanie z obiadów w stołówce szkolnej

Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Gdańsku.

 

Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Gdańsku informuje, że:

  1.  Na podstawie Zarządzenia nr 30/2016 Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Gdańsku z dnia 19 grudnia 2016 r. uległy zmianie zapisy Regulaminu korzystania ze stołówki szkolnej w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Gdańsku (Uprawnieni do korzystania ze stołówki szkolnej), tj. dodano nowy § 3, o brzmieniu:

㤠3

1. Podstawą do korzystania z obiadów w stołówce szkolnej jest zawarcie umowy o korzystanie z obiadów w stołówce szkolnej Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Gdańsku.

2. Umowy mogą być zawierane na okres roku szkolnego lub na semestr lub w szczególnie uzasadnionych przypadkach na wybrane miesiące na podstawie decyzji dyrektora szkoły po uprzednim rozpatrzeniu wniosku rodzica (opiekuna prawnego) lub pełnoletniego ucznia, ww. wniosek powinien zawierać uzasadnienie.”

przesuwając numerację pozostałych §.

2. Dyrektor szkoły zwraca się z prośbą do wszystkich uprawnionych, tj. rodziców uczniów/ opiekunów prawnych, nauczycieli, pracowników administracji i obsługi szkoły o zawieranie umów o korzystanie z obiadów w stołówce szkolnej

Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Gdańsku  przez:

a) pobranie wzorów umów:

b) złożenie prawidłowo wypełnionych oraz podpisanych 2 egzemplarzy umowy o korzystanie z obiadów w stołówce szkolnej Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Gdańsku w kasie, sekretariacie szkoły lub przesłanie drogą pocztową (decyduje data wpływu) do dnia 30 grudnia 2016 r. na adres szkoły.

        Dyrektor szkoły informuje, że sekretariat szkoły jest czynny we wszystkie dni robocze w godzinach od 8.00 do 16.00.

3. Dyrektor szkoły prosi o szczególnie uważne zapoznanie się z zapisami § 5 umowy o korzystanie z obiadów w stołówce szkolnej Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Gdańsku:

    1. „W razie zwłoki w uregulowaniu comiesięcznej opłaty Szkoła może rozwiązać umowę bez zachowania terminu wypowiedzenia, po uprzednim pisemnym wezwaniu Rodzica do zapłaty, z określeniem siedmiodniowego terminu płatności zaległej należności.

    2. Brak wpłaty należności o której mowa w ust. 1 spowoduje wszczęcie postępowania windykacyjnego.

    3. Za zwłokę w płatnościach zostaną naliczone odsetki ustawowe za opóźnienie.”

oraz § 8 umowy o korzystanie z obiadów w stołówce szkolnej Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Gdańsku:

1.  Strony mogą rozwiązać umowę w każdym czasie, w trybie porozumienia stron.

2. Rezygnacja z korzystania z obiadów wymaga formy pisemnej. Informację o poniższej treści należy zgłosić w sekretariacie szkoły do 25-go dnia miesiąca, w którym uczeń korzysta z obiadów.”


Uzasadnienie:

  1. Bezpośrednią delegacją do wprowadzenia obowiązku zawarcia umowy o korzystanie z obiadów w stołówce szkolnej Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Gdańsku są zapisy § 3 Regulaminu korzystania ze stołówki szkolnej w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Gdańsku, wprowadzonego Zarządzeniem nr 30/2016 Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Gdańsku w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania ze stołówki szkolnej – załącznik  nr 1.
  2. Obowiązek wprowadzenia regulacji dotyczących zawierania umów o korzystanie z obiadów w stołówce szkolnej Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Gdańsku przez dyrektora szkoły wynika bezpośrednio z pisma Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego Urzędu Miejskiego w Gdańsku, l.dz. 2809/2016 z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie obowiązku ewidencjonowania każdego zdarzenia gospodarczego, szczególnie podlegającego ustawie VAT według kontrahentów – pismo załącznik nr 2.
Opis Pobierz
KOMUNIKAT NR 40 2016.pdf KOMUNIKAT NR 40 2016.pdf
REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STOŁÓWKI 19.12.2016.pdf REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STOŁÓWKI 19.12.2016.pdf
UMOWA o korzystanie z obiadów w stołówce szkolnej ZSO 7 w Gdańsku.pdf UMOWA o korzystanie z obiadów w stołówce szkolnej ZSO 7 w Gdańsku.pdf

Menu

Partnerzy

Serwis internetowy Miasta Gdańska Serwis internetowy Miasta Gdańska Europejski Fundusz Społeczny Europejski Fundusz Społeczny patronat UG klasy prawnej

Wydzia Zarzdzania PG

Pomorska Izba Adwokacka w Gdańsku

Okręgowa Izba Lekarska

Ośrodek Debaty Międzynarodowej Gdańsk