Pomoc materialna

STYPENDIUM SZKOLNE
 1. KOMU PRZYSŁUGUJE STYPENDIUM SZKOLNE

  Zamieszkałym z zamiarem stałego pobytu na terenie Gminy Miasta Gdańska:
  • Uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.
  • Wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki (dzieci i młodzież upośledzona umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami oraz dzieci i młodzież upośledzona umysłowo w stopniu głębokim uczęszczająca na zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze) - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.
  • Uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.
  • Słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.
  Stypendium szkolne nie przysługuje dzieciom objętym rocznym przygotowaniem przedszkolnym oraz studentom.
   
 2. KTO MOŻE ZŁOŻYĆ WNIOSEK
  • Rodzice ucznia,
  • Pełnoletni uczeń,
  • Dyrektor szkoły, kolegium nauczycielskiego, nauczycielskiego kolegium języków obcych, kolegium pracowników służb społecznych, ośrodka umożliwiającego dzieciom upośledzonym realizację obowiązku szkolnego - za zgodą rodzica ucznia.
  • Świadczenia mogą być również przyznane z urzędu

   
 3. PODSTAWOWE ZASADY I WARUNKI PRZYZNANIA

  Stypendium szkolne przyznawane jest na podstawie dochodów rodziny z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania.
  Np. jeżeli rodzic składa wniosek we wrześniu przedstawia dochody rodziny za sierpień.
  W przypadku utraty dochodu, dochód jest ustalany na podstawie dokumentów z miesiąca, w którym wniosek został złożony. Kwota dochodu uprawniająca do przyznania stypendium nie może być wyższa niż 351 zł na osobę w rodzinie.
  Wysokość stypendium ustalana jest zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdańska na dany rok szkolny.
   
 4. TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW
  • Wnioski należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 września 2012 roku  w oddziale MOPR przy ul. Powstańców Warszawskich 25.
  Termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem pismo zostało nadane w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego (art. 57 kodeksu postępowania administracyjnego).
  • W uzasadnionych przypadkach, wniosek o przyznanie stypendium szkolnego może być złożony po upływie wskazanego wyżej terminu - w tych przypadkach każdy wniosek należy szczegółowo uzasadnić oraz wnieść prośbę o przywrócenie terminu do złożenia wniosku, uprawdopodobniając, że uchybienie terminu nastąpiło bez winy osoby zainteresowanej złożeniem wniosku.
  Prośbę o przywrócenie terminu należy wnieść w ciągu siedmiu dni od dnia ustania przyczyny uchybienia terminu (art. 58 kodeksu postępowania administracyjnego).

  WAŻNE - stypendium przyznawane jest na rok szkolny, zatem wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się jeden raz w roku.
   
 5. NIEZBĘDNE DOKUMENTY
  • Kopia dokumentu potwierdzającego tożsamość wnioskodawcy, np. dowód osobisty,
  • Kopia dokumentu potwierdzającego tożsamość ucznia,
  • W przypadku ubiegania się o świadczenia dla pełnoletniego ucznia kopia dowodu osobistego ucznia oraz jego upoważnienie dla wnioskodawcy do ubiegania się o świadczenia w jego imieniu,
  • Zaświadczenie lub oświadczenie o uzyskanych dochodach netto z tytułu zatrudnienia lub umów o świadczenie usług (z m-ca poprzedzającego złożenie wniosku), np. zaświadczenie od pracodawcy,
  • Zaświadczenie z urzędu skarbowego zawierającego informację o formie opodatkowania - w sytuacji prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej, ponadto
   • w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych:
    • zaświadczenie z urzędu skarbowego lub oświadczenie o dochodzie uzyskanym w roku 2010 zawierające informacje o wysokości:
     1. przychodu,
     2. kosztów uzyskania przychodu,
     3. różnicy pomiędzy przychodem a kosztami jego uzyskania,
     4. dochodów z innych źródeł niż pozarolnicza działalność gospodarcza w przypadkach, gdy podatnik łączy przychody z działalności gospodarczej z innymi przychodami,
     5. odliczonych od dochodu składek na ubezpieczenia społeczne,
     6. należnego podatku,
     7. odliczonych od podatku składek na ubezpieczenie zdrowotne związanych z prowadzeniem pozarolniczej działalności gospodarczej, oraz
    • oświadczenie dot. okresu prowadzenia działalności gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowy
     • w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne:
    • dowód opłacenia składek w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych oraz
    • oświadczenie o uzyskanym dochodzie netto (z m-ca poprzedzającego złożenie wniosku),
   • zaświadczenie/informacja/decyzja o zawieszeniu lub wykreśleniu prowadzonej działalności gospodarczej,
  • Zaświadczenie lub oświadczenie potwierdzające wysokość innych dochodów netto (z m-ca poprzedzającego złożenie wniosku),
  • Kopia przekazu pocztowego poświadczającego otrzymanie emerytury, renty inwalidzkiej lub rodzinnej(z m-ca poprzedzającego złożenie wniosku),
  • Oświadczenie o braku zatrudnienia,
  • Oświadczenie o zarejestrowaniu w Powiatowym Urzędzie Pracy,
  • Odpis prawomocnego orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, odpis protokołu zawierającego treść ugody sądowej lub ugody zawartej przed mediatorem,
  • W przypadku osób niekorzystających ze świadczeń wypłacanych przez Dział Świadczeń Rodzinnych MOPS w Gdańsku (świadczenia rodzinne, świadczenia alimentacyjne) - zaświadczenie organu prowadzącego postępowania egzekucyjne (komornik) o egzekucji alimentów należnych za m-c poprzedzający złożenie wniosku,
  • Oświadczenie o przekazaniu i otrzymaniu dobrowolnych alimentów (z m-ca poprzedzającego złożenie wniosku),
  • Zaświadczenie organu gminy lub nakaz płatniczy o wielkości gospodarstwa rolnego - określający ilość hektarów przeliczeniowych,
  • Dowód opłacenia składek w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (z m-ca poprzedzającego złożenie wniosku),
  • W przypadku korzystania z dodatku mieszkaniowego przyznawanego przez MOPS w Gdańsku zaświadczenie potwierdzające wysokość dodatku nie jest konieczne,
  • W przypadku korzystania ze świadczeń pomocy społecznej udzielanych przez MOPS w Gdańsku zaświadczenie potwierdzające wysokość pobieranych świadczeń (w tym zasiłek stały i okresowy) nie jest konieczne,
  • W przypadku korzystania ze świadczeń rodzinnych lub świadczeń z funduszu alimentacyjnego przyznawanych przez MOPS w Gdańsku zaświadczenie potwierdzające wysokość pobieranych świadczeń nie jest konieczne.
  • Jednocześnie informujemy, iż w indywidualnych przypadkach mogą być wymagane inne dokumenty, nie objęte powyższym zestawieniem.

   WAŻNE: W przypadku składania kopii dokumentu należy przedstawić oryginał do wglądu.

   DO DOCHODU NIE WLICZA SIĘ:
  •  
   1. jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego;
   2. zasiłku celowego;
   3. pomocy materialnej mającej charakter socjalny albo motywacyjny, przyznawanej na podstawie przepisów o systemie oświaty;
   4. wartości świadczenia w naturze;
   5. świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych.
   6. stypendium szkolnego, zasiłku szkolnego, stypendium o charakterze motywacyjnym.

   
 6. DOKUMENTOWANIE WYDATKÓW
  Przyznane uczniom stypendium szkolne przekazywane będzie, co do zasady, jako częściowa lub całkowita refundacja kosztów udokumentowanych zakupów i opłat wydatkowanych na cele edukacyjne (zgodnie z kwotą przyznanej pomocy, lecz tylko do wysokości udokumentowanych wydatków uznanych przez organ). Refundacja dokonywana będzie na podstawie oryginałów imiennych rachunków lub faktur (wystawionych na opiekuna ustawowego małoletniego ucznia bądź na pełnoletniego ucznia) dostarczonych do DŚR MOPR-u niezwłocznie po ich otrzymaniu – maksymalnie do 31 października 2012 r.

  W sytuacji dokonania zakupów lub opłat na cele edukacyjne dla ucznia na rok szkolny 2012/2013 przez złożeniem wniosku, prawidłowym będzie dołączenie ich do wniosku o stypendium szkolne.
   
 7. ŚWIADCZENIA NIENALEŻNIE POBRANE

  Rodzice dziecka, pełnoletni uczeń, dyrektor szkoły są obowiązani niezwłocznie powiadomić dział świadczeń rodzinnych miejskiego ośrodka pomocy społecznej w Gdańsku, o ustaniu przyczyn, które były podstawą przyznania stypendium, np. zmiana miejsca zamieszkania, zameldowania, zaprzestanie nauki przez ucznia, zmiana w dochodach rodziny.
  • Stypendium wstrzymuje się albo cofa w przypadku ustania przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium lub w przypadku braku możliwości udokumentowania wydatków, bądź w przypadku wykorzystania stypendium na inne cele niż edukacyjne.
  • Należności z tytułu nienależnie pobranego stypendium szkolnego podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
  • W przypadkach szczególnych, zwłaszcza jeżeli zwrot wydatków na udzielone stypendium szkolne w całości lub w części stanowiłby dla osoby zobowiązanej nadmierne obciążenie lub też niweczyłby skutki udzielanej pomocy, właściwy organ może odstąpić od żądania takiego zwrotu
  Formularz wniosku dostępny jest u psychologa szkolnego w gabinecie 10 B.

  Regulamin przyznawania stypendium oraz formularz wniosku znajduje się na stronie internetowej gdańskiego MOPS http://www.mops.gda.pl
   
ZASIŁEK SZKOLNY
 1. KOMU PRZYSŁUGUJE ZASIŁEK SZKOLNY

  Zamieszkałym z zamiarem stałego pobytu na terenie Gminy Miasta Gdańska:
  • Uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.
  • Wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki (dzieci i młodzież upośledzona umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami oraz dzieci i młodzież upośledzona umysłowo w stopniu głębokim uczęszczająca na zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze) - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.
  • Uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.
  • Słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.
  Zasiłek szkolny nie przysługuje dzieciom objętym rocznym przygotowaniem przedszkolnym oraz studentom.
   
 2. KTO MOŻE ZŁOŻYĆ WNIOSEK
  • Rodzice ucznia,
  • Pełnoletni uczeń,
  • Dyrektor szkoły, kolegium nauczycielskiego, nauczycielskiego kolegium języków obcych, kolegium pracowników służb społecznych, ośrodka umożliwiającego dzieciom upośledzonym realizację obowiązku szkolnego - za zgodą rodzica ucznia.
  • Świadczenie może być również przyznane z urzędu.

   
 3. PODSTAWOWE ZASADY I WARUNKI PRZYZNANIA

  Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.

  Przez zdarzenie losowe należy rozumieć w szczególności:
  • brak środków do życia w związku z nagłą utratą pracy przez rodziców/opiekunów prawnych;
  • śmierć członka rodziny wspólnie zamieszkującego i gospodarującego;
  • zwiększenia wydatków związanych z nagłą lub nieuleczalną chorobą w rodzinie (ucznia, rodzica);
  • nieszczęśliwy wypadek powodujący trwały uszczerbek na zdrowiu członków rodziny ucznia;
  • pożaru mieszkania lub nieruchomości, której właścicielami są rodzice ucznia;
  • zniszczenia, zagubienia oraz kradzieży podręczników, pomocy szkolnych;
  • skutków klęski żywiołowej bezpośrednio dotyczących gospodarstwa domowego ucznia;
  • innej nagłej lub nieprzewidywalnej okoliczności utrudniającej prawidłowe funkcjonowanie rodziny i utrudniającej naukę ucznia.
  Zasiłek szkolny może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym.

  Wysokość zasiłku szkolnego nie może przekroczyć jednorazowo 455,00 zł.

  WAŻNE - zasiłek szkolny może być przyznawany maksymalnie dwa razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego.
   
 4. TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW
  • O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.
  Termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem pismo zostało nadane w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego (art. 57 kodeksu postępowania administracyjnego).
  • W uzasadnionych przypadkach, wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego może być złożony po upływie wskazanego wyżej terminu - w tych przypadkach każdy wniosek należy szczegółowo uzasadnić oraz wnieść prośbę o przywrócenie terminu do złożenia wniosku, uprawdopodobniając, że uchybienie terminu nastąpiło bez winy osoby zainteresowanej złożeniem wniosku.
  Prośbę o przywrócenie terminu należy wnieść w ciągu siedmiu dni od dnia ustania przyczyny uchybienia terminu (art. 58 kodeksu postępowania administracyjnego).
   
 5. NIEZBĘDNE DOKUMENTY
  • Kopia dowodu osobistego wnioskodawcy,
  • W przypadku ubiegania się o świadczenia dla pełnoletniego ucznia kopia dowodu osobistego ucznia oraz jego upoważnienie dla wnioskodawcy do ubiegania się o świadczenia w jego imieniu,
  • Dokument potwierdzający tożsamość ucznia,
  • Dokument potwierdzający zdarzenie uzasadniające przyznanie zasiłku oraz datę tego zdarzenia (np. odpis aktu zgonu; zaświadczenie lekarskie potwierdzające chorobę, wypadek; zaświadczenie wystawione przez policję - kradzież lub straż pożarną - pożar; świadectwo pracy).
  Jednocześnie informujemy, iż w indywidualnych przypadkach mogą być wymagane inne dokumenty, nie objęte powyższym zestawieniem.

  WAŻNE: W przypadku składania kopii dokumentu należy przedstawić oryginał do wglądu.
   
 6. DOKUMENTOWANIE WYDATKÓW
  • Wnioskodawca otrzymujący zasiłek szkolny w formie pieniężnej dokumentuje wykorzystane zasiłku na cele edukacyjne poprzez przedstawienie dokumentów potwierdzających dokonane wydatki na każdorazowe żądanie organu.
  • W razie braku możliwości przedstawienia dokumentów potwierdzających wydatki na cele szkolne wnioskodawca może złożyć oświadczenie o poniesieniu kosztów na cele edukacyjne w trybie art. 75 § 2 kodeksu postępowania administracyjnego.
  Formularz wniosku dostępny jest u psychologa szkolnego w gabinecie 10 B.

Psycholog

Menu

Partnerzy

Serwis internetowy Miasta Gdańska Serwis internetowy Miasta Gdańska Europejski Fundusz Społeczny Europejski Fundusz Społeczny patronat UG klasy prawnej

Wydzia Zarzdzania PG

Pomorska Izba Adwokacka w Gdańsku

Okręgowa Izba Lekarska

Ośrodek Debaty Międzynarodowej Gdańsk