Profilaktyka

Do zadań psychologa należy w szczególności:

 • diagnozowanie środowiska ucznia,
 • rozpoznawanie potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb ucznia i umożliwianie ich zaspokojenia,
 • rozpoznawanie przyczyn trudności w nauce i niepowodzeń szkolnych,
 • wspieranie ucznia z wybitnymi uzdolnieniami,
 • organizowanie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
 • podejmowanie działań profilaktyczno-wychowawczych wynikających z programu wychowawczego szkoły i wspieranie nauczycieli w tym zakresie,
 • prowadzenie edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród uczniów, nauczycieli i rodziców,
 • wspieranie uczniów, metodami aktywnymi, w dokonywaniu wyboru kierunku dalszego kształcenia, zawodu i planowaniu kariery zawodowej oraz udzielanie informacji w tym zakresie,
 • wspieranie nauczycieli i rodziców w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne ucznia,
 • udzielanie nauczycielom pomocy w dostosowaniu wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych przez nich programów nauczania do indywidualnych potrzeb ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom,
 • wspieranie rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych,
 • umożliwianie rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli,
 • podejmowanie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.

Psycholog

Menu

Partnerzy

Serwis internetowy Miasta Gdańska Serwis internetowy Miasta Gdańska Europejski Fundusz Społeczny Europejski Fundusz Społeczny patronat UG klasy prawnej

Wydzia Zarzdzania PG

Ośrodek Debaty Międzynarodowej Gdańsk

Pomorska Izba Adwokacka w Gdańsku

British Council