Profilaktyka

Do zadań psychologa należy w szczególności:

 • diagnozowanie środowiska ucznia,
 • rozpoznawanie potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb ucznia i umożliwianie ich zaspokojenia,
 • rozpoznawanie przyczyn trudności w nauce i niepowodzeń szkolnych,
 • wspieranie ucznia z wybitnymi uzdolnieniami,
 • organizowanie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
 • podejmowanie działań profilaktyczno-wychowawczych wynikających z programu wychowawczego szkoły i wspieranie nauczycieli w tym zakresie,
 • prowadzenie edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród uczniów, nauczycieli i rodziców,
 • wspieranie uczniów, metodami aktywnymi, w dokonywaniu wyboru kierunku dalszego kształcenia, zawodu i planowaniu kariery zawodowej oraz udzielanie informacji w tym zakresie,
 • wspieranie nauczycieli i rodziców w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne ucznia,
 • udzielanie nauczycielom pomocy w dostosowaniu wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych przez nich programów nauczania do indywidualnych potrzeb ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom,
 • wspieranie rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych,
 • umożliwianie rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli,
 • podejmowanie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.

Psycholog

Menu

Partnerzy

Serwis internetowy Miasta Gdańska Serwis internetowy Miasta Gdańska Europejski Fundusz Społeczny Europejski Fundusz Społeczny patronat UG klasy prawnej

Wydzia Zarzdzania PG

Pomorska Izba Adwokacka w Gdańsku

Okręgowa Izba Lekarska

Ośrodek Debaty Międzynarodowej Gdańsk