Regulamin Internetowego Centrum Informacji Multimedialnej VII Liceum Ogólnokształcącego im. Józefa Wybickiego w Gdańsku

 1. Z Internetowego Centrum Informacji Multimedialnej mogą korzystać wszyscy uczniowie i pracownicy VII Liceum Ogólnokształcącego.
 2. Centrum służy uczniom i innym użytkownikom do celów edukacyjnych.
 3. Centrum jest czynne w godzinach otwarcia biblioteki szkolnej. Uczeń może z niego korzystać przed zajęciami lekcyjnymi lub po nich.
 4. Z komputerów można korzystać jedynie za zgodą nauczyciela bibliotekarza.
  1. przed przystąpieniem do pracy uczeń przedkłada legitymację szkolną,
  2. zajmuje miejsce przydzielone mu przez nauczyciela,
  3. informuje o rodzaju wykonywanej czynności,
  4. wpisuje się do zeszytu odwiedzin.
 5. Komputer włącza i wyłącza nauczyciel bibliotekarz.
 6. Przy jednym stanowisku mogą pracować maksymalnie dwie osoby.
 7. Maksymalny czas pracy przy stanowisku komputerowym wynosi 1 godz. W przypadku dużej ilości chętnych czas pracy przy komputerze zostanie ograniczony.
 8. W Centrum należy przestrzegać zasad prawidłowego i bezpiecznego posługiwania się sprzętem oraz postanowień zawartych w Statucie Szkoły.
 9. W Centrum obowiązuje cisza oraz zakaz picia napojów i spożywania posiłków.
 10. Wszelkie uszkodzenia i nieprawidłowości w działaniu sprzętu i systemu użytkownik zgłasza nauczycielowi. Nie wolno uczniowi samodzielnie naprawiać usterek.
 11. Bez wiedzy i zgody nauczyciela nie wolno:
  1. restartować, włączać i wyłączać komputera,
  2. zmieniać ustawień w komputerze (np. rozdzielczości, tapet, wygaszaczy, itp.),
  3. przełączać lub odłączać urządzeń peryferyjnych oraz podłączać do sieci jakichkolwiek urządzeń,
  4. korzystać z własnych nośników pamięci,
  5. instalować żadnych programów oraz komunikatorów internetowych.
 12. Urządzenie wielofunkcyjne może obsługiwać tylko i wyłącznie nauczyciel.
 13. Wyszukiwane informacje mogą być zapisane na własnych nośnikach lub wydrukowane, jeśli służą realizacji celów edukacyjnych klasy lub szkoły. W przypadku drukowania należy zaopatrzyć się we własny papier.
 14. W przypadku stwierdzenia naruszenia obowiązujących zasad nauczyciel bibliotekarz ma prawo do natychmiastowego przerwania pracy użytkownika komputera.
 15. Odpowiedzialność za uszkodzenie komputera i oprogramowania, powstałe na skutek niewłaściwego korzystania ze sprzętu, ponosi użytkownik (lub jego prawny opiekun).

Niestosowanie się do powyższego regulaminu spowoduje zakaz korzystania ze stanowisk komputerowych na okres wskazany przez nauczyciela.

Opiekun ICIM: Izabela Dułak

Biblioteka

Menu

Partnerzy

Serwis internetowy Miasta Gdańska Serwis internetowy Miasta Gdańska Europejski Fundusz Społeczny Europejski Fundusz Społeczny patronat UG klasy prawnej

Wydzia Zarzdzania PG

Pomorska Izba Adwokacka w Gdańsku

Okręgowa Izba Lekarska

Ośrodek Debaty Międzynarodowej Gdańsk