Stypendia

JEDNORAZOWE STYPENDIUM
PREZYDENTA MIASTA GDAŃSKA

dla uczniów szczególnie uzdolnionych oraz dla maturzystów

Stypendia są przyznawane dzieciom i młodzieży uczącym się w gdańskich szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych oraz uczniom na stałe zameldowanym w Gdańsku uczącym się poza Gdańskiem. Warunkiem przyznania stypendium za najwyższy wynik z egzaminu maturalnego jest stałe zameldowanie w Gdańsku. Jednorazowe stypendium mogą otrzymać: zwycięzcy konkursów i olimpiad, zwycięzcy zawodów sportowych, uczniowie, który legitymują się osiągnięciami w konkursach na szczeblu miejskim oraz absolwenci szkoły średniej, którzy uzyskali najwyższą średnią ocen w danej szkole na egzaminie maturalnym. Uczniowie ubiegający się o stypendium muszą uzyskać przynamniej „bardzo dobrą” ocenę z zachowania.
KATEGORIE i kryteria przyznawania stypendiów:

Kategoria I
Stypendium może otrzymać absolwent szkoły ponadgimnazjalnej, który uzyskał najwyższy wynik punktowy w danej szkole z egzaminu maturalnego oraz spełnia jeden z poniższych warunków:

 • posiada osiągnięcia w konkursach: międzynarodowych, ogólnopolskich,
 • jest laureatem olimpiad na szczeblu międzynarodowym lub ogólnopolskim,
 • jest zwycięzcą konkursów na szczeblu przynajmniej wojewódzkim – I, II, III miejsce,
 • posiada stałe zameldowanie w mieście Gdańsku.

Kategoria II
Stypendium może otrzymać uczeń, który jest laureatem olimpiady na szczeblu międzynarodowym lub krajowym, zwycięzcą konkursu ogólnopolskiego (I, II, III m-ce) oraz osiągnął średnią ocen co najmniej:

 • 5,0 - dla szkół podstawowych i gimnazjów
 • 4,8 - dla szkół ponadgimnazjalnych.

Kategoria III
Stypendium może otrzymać uczeń, który jest laureatem olimpiady na szczeblu wojewódzkim, zwycięzcą konkursu szczebla wojewódzkiego (I, II, III m-ce) oraz osiągnął średnią ocen co najmniej:

 • 5,0 - dla szkół podstawowych i gimnazjalnych
 • 4,8 - dla szkół ponadgimnazjalnych.

Kategoria IV
Stypendium może otrzymać uczeń, który jest zwycięzcą zawodów sportowych na szczeblu co najmniej wojewódzkim (I, II, III miejsce), oraz osiągnął średnią ocen co najmniej:

 • 4,5 – przy osiągnięciach międzynarodowych
 • 4,8 – przy osiągnięciach ogólnopolskich i wojewódzkich.

Kategoria V
Stypendium może otrzymać uczeń, który jest zwycięzcą konkursu miejskiego (I, II, III miejsce), oraz osiągnął średnią ocen co najmniej:

 • 5,5 - dla szkół podstawowych i gimnazjalnych
 • 5,0 - dla szkół ponadgimnazjalnych.STYPENDIUM DYREKTORA
Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 7 w Gdańsku

za bardzo dobre wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe
dla uczniów VII Liceum Ogólnokształcącego
im. Józefa Wybickiego

Kryteria przyznawania stypendium:

 1. Laureaci i zwycięzcy olimpiad, konkursów lub zawodów sportowych z zachowaniem następującej kolejności poziomów:
  • międzynarodowy,
  • krajowy,
  • wojewódzki,
  • międzyszkolny (rejonowy),
  • szkolny.
 2. Uczniowie, którzy uzyskali średnią powyżej 4,75 i co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania.
 3. Uczniowie, którzy otrzymali Stypendium Prezydenta Miasta Gdańska za bardzo dobre wyniki w nauce wyłączeni są z grupy osób, które mogą ubiegać się o Jednorazowe Stypendium Dyrektora Szkoły za II półrocze roku szkolnego, za który otrzymali nagrodę.
 4. Przyznawanie stypendium odbywa się po zakończonej klasyfikacji rocznej lub śródrocznej
  • Wychowawcy klas składają pisemny wniosek do przewodniczącej komisji,
  • Wnioski rozpatruje szkolna komisja przyznająca stypendia powołana przez Radę Pedagogiczną Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 7 spośród nauczycieli uczących w VII Liceum Ogólnokształcącym,
  • Ostateczną decyzję podejmuje dyrektor szkoły.

Psycholog

Menu

Partnerzy

Serwis internetowy Miasta Gdańska Serwis internetowy Miasta Gdańska Europejski Fundusz Społeczny Europejski Fundusz Społeczny patronat UG klasy prawnej

Wydzia Zarzdzania PG

Pomorska Izba Adwokacka w Gdańsku

Okręgowa Izba Lekarska

Ośrodek Debaty Międzynarodowej Gdańsk