INFORMACJA O OCHRONIE PRAW AUTORSKICH

Prezentowane na stronie utwory stanowią przejaw działalności twórczej ich autorów – nauczycieli VII Liceum Ogólnokształcącego im. Józefa Wybickiego w Gdańsku i podlegają ochronie na mocy przepisów ustawy z dnia 04.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2006 r., nr 90, poz. 631 z póź. zm.)

Twórcom, a także szkole – VII Liceum Ogólnokształcącemu im. Józefa Wybickiego w Gdańsku przysługują autorskie osobiste i majątkowe prawa do ich utworów prezentowanych na niniejszej stronie, które winny być przestrzegane przez osoby trzecie.

Zgodnie z ustawą autorskie prawa osobiste chronią nieograniczoną w czasie i niepodlegającą zrzeczeniu się lub zbyciu więzi twórcy z utworem, a w szczególności prawo do:

  1. autorstwa utworu,
  2. oznaczenia utworu swoim nazwiskiem lub pseudonimem albo do udostępniania go anonimowo,
  3. nienaruszalności treści i formy utworu oraz jego rzetelnego wykorzystania (tekst oraz grafika zawarte na stronach nie będą zmieniane. Informacje nie będą cytowane bez podania ich źródła, a grafika nie będzie kopiowana ani rozpowszechniana bez towarzyszącego jej tekstu i tylko za zgodą twórców),
  4. decydowania o pierwszym udostępnieniu utworu publiczności,
  5. nadzoru nad sposobem korzystania z utworu.

Z tytułu autorskich praw majątkowych twórcy przysługuje – jeżeli ustawa nie stanowi inaczej – wyłączne prawo do korzystania z utworu i rozporządzania nim na wszystkich polach eksploatacji oraz do wynagrodzenia za korzystanie z utworu.

Osobom trzecim przysługuje prawo do czynienia użytku z utworów wyłącznie za zgodą twórców, a bez ich zgody, jedynie w wypadkach wskazanych w ustawie, pod warunkiem jednak wymienienia imienia i nazwiska twórcy oraz źródła. Dozwolony użytek nie może naruszać normalnego korzystania z utworu lub godzić w słuszne interesy twórcy. Zgodnie z ustawą obejmuje on przede wszystkim następujące sytuacje:

  • korzystanie z utworu w zakresie własnego użytku osobistego, do celów informacyjnych oraz niekomercyjnych,
  • w sprawozdaniach o aktualnych wydarzeniach przytaczać można utwory udostępniane podczas tych wydarzeń, jednakże w granicach uzasadnionych celem informacji.

W przypadku naruszenia osobistych lub majątkowych praw autorskich przez osoby trzecie, twórcom – zgodnie z ustawą - przysługują roszczenia cywilnoprawne przeciwko osobom, które dopuściły się naruszenia.

Menu

Partnerzy

Serwis internetowy Miasta Gdańska Serwis internetowy Miasta Gdańska Europejski Fundusz Społeczny Europejski Fundusz Społeczny patronat UG klasy prawnej

Wydzia Zarzdzania PG

Pomorska Izba Adwokacka w Gdańsku

Okręgowa Izba Lekarska

Ośrodek Debaty Międzynarodowej Gdańsk