RODO - klauzula informacyjna

KLAUZULA INFORMACYJNA

DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 7 W GDAŃSKU

 

Spełniając obowiązek informacyjny wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania danych osobowych w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Gdańsku oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

 1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Gdańsku, ul. Chałubińskiego 13, tel. 58 302 85 20,
  e-mail: sekretariat@zso7.edu.gdansk.pl .

 1. Dane kontaktowe do Inspektora Danych Osobowych: e-mail: ido@zso7gda.pl ,
  tel. 58 302 85 20.

 1. Administrator danych osobowych – Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Gdańsku przetwarza dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

       Dane osobowe przetwarzane są w celu:

 • wypełnienia i wykonania obowiązków prawnych ciążących na administratorze;

 • wykonania zadań realizowanych w interesie publicznym,

 • realizacji umów zawartych z kontrahentami;

 • realizacji prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora,

 • w niektórych przypadkach dane osobowe przetwarzane są na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu wskazanym przy udzielaniu tej zgody.

 1. Odbiorcami danych osobowych mogą być:

 • podmioty wykonujące zadania publiczne w celach wynikających z przepisów prawa np. policja, sąd prokuratura, organ prowadzący szkołę

 • podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Zespołem Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Gdańsku przetwarzają dane osobowe w celu realizacji zadań ustawowych, dla których administratorem jest Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Gdańsku.

 1. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy obowiązującego prawa.

 1. Osobom, których dotyczy przetwarzanie danych osobowych w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Gdańsku przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, żądanie zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych oraz przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych, prawo do cofnięcia zgody w danym momencie, (cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem) oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 1. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody od osoby, której dane dotyczą, podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak niezbędne do realizacji celu, w którym te dane są z zbierane.

 1. Dane osobowe nie będą profilowane i nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

 1. Administrator nie będzie przekazywał danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Menu

Partnerzy

Serwis internetowy Miasta Gdańska Serwis internetowy Miasta Gdańska Europejski Fundusz Społeczny Europejski Fundusz Społeczny patronat UG klasy prawnej

Wydzia Zarzdzania PG

Pomorska Izba Adwokacka w Gdańsku

Okręgowa Izba Lekarska

Ośrodek Debaty Międzynarodowej Gdańsk