"Innowacyjne metody kształcenia w obrębie przedsiębiorczości"

Innowacyjne metody kształcenia w obrębie przedsiębiorczości

Realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty. Projekty Innowacyjne, przez Polską Fundację Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland" i Wyższą Szkołę Ekonomii i Innowacji w Lublinie.

Od września 2012 lutego 2013 roku uczniowie VII Liceum Ogólnokształcącego im. Józefa Wybickiego w Gdańsku uczestniczyć będą w realizacji projektu „Innowacyjne metody kształcenia w obrębie przedsiębiorczości”

Celem głównym  projektu jest pełniejsze realizowanie celów edukacyjnych przedmiotu „Podstawy przedsiębiorczości” poprzez  opracowanie i wdrożenie innowacyjnych narzędzi nauczania przedmiotu w Liceach Ogólnokształcących na terenie całej Polski.

Przedsiębiorczości jest traktowana jako kluczowa kompetencja zarówno przez Komisję Europejską, Parlament Europejski, jak i Radę Edukacji Unii Europejskiej. Komisja w Komunikacie z 13 lutego 2006 r. w sprawie rozbudzania  ducha przedsiębiorczości przez edukację i kształcenie uznaje przedsiębiorczość za jedną z podstawowych życiowych umiejętności, pozwalającą młodym ludziom zyskać kreatywność i pewność siebie w ich wszelkich przedsięwzięciach i zachowywać się w sposób odpowiedzialny społecznie.

W Komunikacie stwierdza się też , iż umiejętności i postawy przedsiębiorcze najlepiej można wzmacniać poprzez uczenie aktywne (uczenie się przez działanie) oraz doświadczanie przedsiębiorczości w praktyce, przy zastosowaniu metody projektów i praktycznych działań.

Problemem uwidaczniającym się nie tylko w praktyce nauczania przedmiotu „Podstawy przedsiębiorczości”, a także funkcjonowaniu systemu kształcenia ogólnego na poziomie licealnym w całości, jest nieukształtowanie u młodzieży umiejętności wytyczania ścieżki kariery zawodowej. W głównej mierze poprzez brak metod,  narzędzi i umiejętności diagnozy wykazywanych predyspozycji i kompetencji zawodowych. Obserwacja rynku pracy, czy też analiza kierunków studiów wybieranych przez absolwentów LO, wskazuje, że wybory kariery zawodowej czy dalszej ścieżki kształcenia podyktowane są innymi przesłankami niż rzeczywista diagnoza zainteresowańi predyspozycji.

W celu zminimalizowania występowania powyższych skutków, opracowane zostaną innowacyjne, efektywne, ciekawe i możliwie proste w zastosowaniu narzędzia wspomagające nauczanie przedmiotu „Podstawy przedsiębiorczości”:

  • kompletny zestaw materiałów do prowadzenia firmy symulacyjnej wraz z narzędziami elektronicznymi, podręcznikiem metodycznym dla nauczycieli i filmem instruktażowym
  • elektroniczne narzędzie do oceny predyspozycji zawodowych ułatwiające uczniom podjęcie decyzji o wyborze dalszej ścieżki kształcenia lub rozwoju zawodowego

Wypracowane rozwiązania zostaną przetestowane w wybranych szkołach na terenie Polski, a następnie bezpłatnie udostępnione w celu wykorzystania w nauczaniu przedmiotu „Podstawy przedsiębiorczości" lub innych przedmiotów, a także do wykorzystania np. w szkolnych ośrodkach kariery czy kołach zainteresowań.

Koordynator projektu: Katarzyna Wałdoch

Projekty edukacyjne

Menu

Partnerzy

Serwis internetowy Miasta Gdańska Serwis internetowy Miasta Gdańska Europejski Fundusz Społeczny Europejski Fundusz Społeczny patronat UG klasy prawnej

Wydzia Zarzdzania PG

Pomorska Izba Adwokacka w Gdańsku

Okręgowa Izba Lekarska

Ośrodek Debaty Międzynarodowej Gdańsk